Regulamin sprzedaży pojazdów samochodowych poprzez aukcję internetową organizowaną przez Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. („Regulamin”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Aukcja internetowa („Aukcja”) jest portalem internetowym organizowanym przez Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032610 („Organizator”) i polega na oferowaniu przez Organizatora na stronie internetowej www.alphabet-used-cars.pl do sprzedaży Uczestnikom (jak zdefiniowano poniżej) Pojazdów (jak zdefiniowano poniżej) oraz składaniu przez Uczestników ofert zakupu tych Pojazdów. Na podstawie oferty zakupu Pojazdu Uczestnik zobowiązuje się zakupić wylicytowany Pojazd za cenę przez siebie zaproponowaną i zaakceptowaną przez Organizatora.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Organizator świadczy Uczestnikom drogą elektroniczną usługi zmierzające do zawarcia umów sprzedaży Pojazdów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, polegające w szczególności na:
 1. oferowaniu informacji o Pojazdach na podstawie ogłoszenia o Aukcji, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu,
 2. umożliwieniu Uczestnikom rejestracji w systemie aukcyjnym,
 3. umożliwieniu uczestnictwa w Aukcji poprzez składanie ofert w systemie aukcyjnym.
 1. Organizator poprzez Aukcję oferuje do sprzedaży używane pojazdy samochodowe stanowiące własność Organizatora i będące uprzednio przedmiotem umów leasingu lub umów najmu („Pojazdy”). Organizator poprzez Aukcję może oferować do sprzedaży także Pojazdy niestanowiące własności Organizatora.
 2. Organizator poprzez Aukcję oferuje do sprzedaży Pojazdy wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z profesjonalną sprzedażą samochodów.
 3. Niniejsza Aukcja nie stanowi aukcji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego którego odpowiednich przepisów nie stosuje się do niniejszego Regulaminu i przeprowadzonych na jego podstawie postępowań i zawieranych umów.

§ 2.
Uczestnicy aukcji

 1. W Aukcji organizowanej przez Organizatora mogą wziąć udział wyłącznie:
 1. osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, których przedmiotem przeważającej działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i użytkowych.
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) („Kodeks cywilny”), niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i do których stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych,

(zwane dalej łącznie „Uczestnikami”).

 1. Uczestnikami nie mogą być konsumenci. Uczestnik i Organizator zwani łącznie będą dalej „Stronami”.

§ 3.
Rejestracja

 1. Uczestnik spełniający wymogi o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu, w celu uzyskania możliwości składania ofert musi zarejestrować się na stronie internetowej www.alphabet-used-cars.pl.
 2. Udział w Aukcji jest możliwy po pomyślnej weryfikacji danych przesłanych w formularzu przez Alphabet, zalogowaniu się na konto i złożeniu oferty.
 3. Uczestnik może korzystać z konta, które założył po zarejestrowaniu i podaniu niezbędnych danych. Zabronione jest rejestrowanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta, korzystanie z konta przez innych Uczestników oraz udostępnianie konta, w tym danych niezbędnych do zalogowania, osobom trzecim.
 4. Zabronione jest tworzenie i używanie przez Uczestników danych logowania zawierających zwroty lub słowa wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe. W takich przypadkach Organizator ma prawo usunięcia konta Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Uczestników bez podania przyczyny oraz ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestników danych poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ich prawidłowość oraz pozyskiwania innych informacji, do których uzyskania jest zobowiązany przez przepisy prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika z portalu internetowego Aukcji bez podania przyczyny..
 8. Usunięcie konta automatycznie w przypadku braku logowania powyżej 12 miesięcy następuję automatycznie. Usunięcie konta uczestnika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora żadne roszczenie z tytułu usunięcia konta Uczestnika i rozwiązania w ten sposób umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 9. Z zastrzeżeniem §3 pkt 6, § 6 pkt 14 - 15 oraz § 10 pkt 6 Regulaminu, rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w wyniku złożenia przez Uczestnika oświadczenia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], w momencie usunięcia przez Organizatora z portalu internetowego Aukcji konta Uczestnika.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub mogących w inny sposób wywołać zakłócenia lub uszkodzenie systemów komputerowych wykorzystywanych dla świadczenia usług na podstawie Regulaminu.

§ 4.
Cena i stan Pojazdu

 1. Wywoławcza cena sprzedaży Pojazdu jest ustalana przez Organizatora przy uwzględnieniu jego aktualnej wartości rynkowej.
 2. Wartość rynkowa Pojazdu jest określana przez niezależnego rzeczoznawcę na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie pojazdami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem przebiegu, stanu technicznego i stopnia zużycia Pojazdu.
 3. Przystąpienie przez Uczestnika do Aukcji Pojazdu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz ze zobowiązaniem Uczestnika do zakupienia Pojazdu za cenę zaproponowaną przez Uczestnika po jej zaakceptowaniu przez Organizatora.
 4. Informacje dotyczące przebiegu, stanu technicznego i zużycia Pojazdu będącego przedmiotem aukcji podawane są do publicznej wiadomości Uczestników Aukcji poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.alphabet-used-cars.pl.
 5. Uczestnicy Aukcji są zobowiązani zapoznać się z ujawnionymi w ekspertyzie technicznej niezależnego rzeczoznawcy danymi dotyczącymi przebiegu, stanu technicznego i zużycia Pojazdu będącego przedmiotem Aukcji.
 6. Organizator, o ile co innego nie wynika z opisu Pojazdu wystawionego na Aukcji, przeznacza do sprzedaży Pojazd wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania rejestracji Pojazdu, tj. dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu.
 7. Przystąpienie przez Uczestnika do licytacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przebiegu, stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w ekspertyzie technicznej niezależnego rzeczoznawcy, o której mowa w pkt 5 powyżej. Uczestnik nie ma możliwości zapoznania się ze stanem Pojazdu w miejscu jego przechowywania. Poprzez przystąpienie do licytacji Uczestnik oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w ekspertyzie technicznej niezależnego rzeczoznawcy żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Organizatora wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Pojazdy oferowane przez Organizatora są Pojazdami używanymi.
 9. Strony wyłączają odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi względem Uczestnika. Jednocześnie Strony oświadczają, iż Uczestnikowi wobec Organizatora nie przysługują żadne roszczenia z tytułu gwarancji Pojazdu, w szczególności Uczestnik nie ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny sprzedaży Pojazdu.
 10. Ekspertyza techniczna stanu Pojazdu jest sporządzana przez niezależnego rzeczoznawcę wyznaczonego przez Organizatora, na podstawie Przewodnika Zwrotu Pojazdów opracowanego przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów („Przewodnik”). Przewodnik dostępny jest na stronie http://www.pzwlp.pl/. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym Pojazdu, a ekspertyzą techniczną stanu Pojazdu (rozumianych jako różnica przekraczająca 500,00 zł netto skalkulowana na podstawie metodologii Eurotax) albo w przypadku, gdy uszkodzenie lub jego zakres nie zostało uwzględnione w Przewodniku, Uczestnikowi przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest Protokół Przekazania Pojazdu opisujący niezgodności stanu faktycznego z ekspertyzą techniczną, podpisywany w momencie wydawania Pojazdu Uczestnikowi oraz zgłoszenie reklamacji do Organizatora nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru Pojazdu z miejsca wyznaczonego przez Organizatora.
 11. Reklamacje powinny być zgłoszone do Organizatora drogą elektroniczną na adres [email protected] Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 5.
Organizacja i przebieg aukcji

 1. Ogłoszenie o Aukcji internetowej sprzedaży Pojazdów publikowane jest przez Organizatora do wiadomości Uczestników poprzez stronę internetową www.alphabet-used-cars.pl i określa w szczególności:
 1. termin (datę rozpoczęcia i zakończenia) Aukcji,
 2. markę, typ i ilość sprzedawanych Pojazdów,
 3. sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę raport oceny stanu technicznego Pojazdów,
 4. wysokość ceny wywoławczej Pojazdów.
 1. W celu wzięcia udziału w licytacji Uczestnik Aukcji powinien:
 1. zarejestrować się w systemie aukcyjnym poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.alphabet-used-cars.pl i zatwierdzenie Regulaminu,
 2. złożyć w siedzibie Organizatora lub przekazać drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny lub na adres [email protected] wymagane dokumenty m.in. zaakceptowany i podpisany przez przedstawicieli Uczestnika zgodnie z zasadami jego reprezentacji Regulamin Aukcji, Kartę Wzoru Podpisów Uczestnika, dokumenty potwierdzające rejestrację NIP, REGON, KRS lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Uczestnika,
 3. zalogować się do systemu aukcyjnego,
 4. złożyć ofertę w formie elektronicznej, poprzez udział w licytacji i wskazanie ceny za licytowany Pojazd, co najmniej równej cenie wywoławczej Pojazdu lub przewyższającej cenę zaoferowaną przez innego Uczestnika o wartość postąpienia o której mowa w ust. 6d poniżej.
 1. Na podstawie danych przesłanych przez potencjalnego Uczestnika Organizator dokonuje weryfikacji Uczestnika, z zastrzeżeniem prawa do odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyny. Organizator potwierdzi Uczestnikowi dokonanie rejestracji w systemie aukcyjnym poprzez aktywowanie konta użytkownika. Użytkownik jest powiadamiany o aktywowaniu konta za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu.
 2. Oferta złożona przez Uczestnika wiąże do czasu skutecznego złożenia oferty przez innego Uczestnika, zawierającej wyższą cenę zakupu Pojazdu.
 3. Po złożeniu najwyższej oferty Uczestnik (oferent), którego oferta została zaakceptowana przez Organizatora, otrzymuje potwierdzenie wygranej licytacji, które zostaje mu przesłane e-mailem zwrotnym na jego adres internetowy wskazany w czasie rejestracji w systemie aukcyjnym.
 4. Organizator ustala następujące warunki Aukcji:
 1. oferowane przez Uczestników ceny są jawne,
 2. oferowane ceny są cenami brutto,
 3. wszystkie zaoferowane ceny są uwidocznione w systemie aukcyjnym,
 4. każde postąpienie wynosi 500 zł,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania oferty sprzedaży Pojazdu bez podania przyczyny,
 6. Organizator nie udziela żadnej gwarancji na Pojazd. Wszelkie gwarancje udzielone dla Pojazdu przez właściwego producenta Pojazdu zachowują ważność,
 7. w przypadku zawarcia z Uczestnikiem umowy sprzedaży Pojazdu zgodnie z Regulaminem, Organizator wyda Uczestnikowi Pojazd ze wszystkimi akcesoriami wyszczególnionymi w ofercie i opisanymi w Protokole Przekazania Pojazdu oraz dostępną dokumentacją,
 8. Uczestnik potwierdzi odbiór Pojazdu ze wszystkimi akcesoriami wyszczególnionymi w ofercie i opisanymi w Protokole Przekazania Pojazdu, oraz dostępną dokumentacją, poprzez podpisanie Protokołu Przekazania Pojazdu,
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia o Aukcji oraz warunków Aukcji,
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania Pojazdu z Aukcji, zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub odwołania Aukcji. Uczestnikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora z tytułu takiego działania Organizatora.
 1. Rozstrzygnięcie Aukcji następuje z momentem zaakceptowania przez Organizatora oferty złożonej przez jednego z Uczestników.
 2. W przypadku wycofania się Uczestnika, który złożył najwyższą ofertę, z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu, Organizator może skierować ofertę sprzedaży Pojazdu do innego Uczestnika.
 3. Uczestnik, który wygrał licytację i wycofał się z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu, nie może uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez Organizatora przez okres kolejnych 6 miesięcy, oraz zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 2000 złotych w terminie 14 dni od wezwania Organizatora, oraz ponosi koszty administracyjne poniesione przez Organizatora w związku z niedojściem do sprzedaży Pojazdu (w tym koszty parkingu, ochrony i przygotowania do kolejnej Aukcji).

§ 6.
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę cenową otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia poprzez wiadomość e-mail przesłaną przez Organizatora.
 2. Uczestnik, którego oferta została zaakceptowana przez Organizatora jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży Pojazdu na rzecz Organizatora na podstawie wystawionej przez Organizatora Faktury VAT, w terminie określonym fakturą VAT.
 3. Faktura VAT wystawiana jest przez Organizatora zgodnie z danymi podanymi na formularzu rejestracji Uczestnika, w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia licytacji.
 4. Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy Uczestnik nie uiścił ceny sprzedaży Pojazdu w terminie wskazanym w § 6 pkt 2 Regulaminu. Uczestnik w przypadku odstąpienia przez Organizatora w związku brakiem zapłaty ceny w terminie nie może uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez Organizatora przez okres kolejnych 6 miesięcy oraz ponosi koszty administracyjne poniesione przez Organizatora w związku z niedojściem do sprzedaży Pojazdu (w tym koszty parkingu, ochrony i przygotowania do kolejnej Aukcji).
 5. Przeniesienie własności Pojazdu na rzecz Uczestnika następuje z chwilą uznania wskazanego na fakturze VAT rachunku bankowego Organizatora kwotą ceny sprzedaży Pojazdu oraz kwotą określoną w § 6 pkt 13 Regulaminu.
 6. Pojazd zostanie wydany Uczestnikowi, który złożył ofertę, która została zaakceptowana przez Organizatora, w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy Organizatora ceny sprzedaży Pojazdu oraz kwoty, o której mowa w § 6 pkt 13 Regulaminu.
 7. Organizator potwierdzi poprzez wiadomość e-mail możliwość odbioru Pojazdu Uczestnikowi po odnotowaniu wpływu na rachunek bankowy Organizatora ceny sprzedaży Pojazdu oraz kwoty, o której mowa w § 6 pkt 13 Regulaminu.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Pojazdu, który nabył od Organizatora w drodze Aukcji niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy Organizatora ceny sprzedaży Pojazdu oraz kwoty, o której mowa w § 6 pkt 13 Regulaminu i nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 6 pkt 7 Regulaminu.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia terminu odbioru pojazdu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres właściwego placu depozytowego, w terminie o którym mowa w § 6 pkt 8 Regulaminu.
 10. Cena sprzedaży Pojazdu nie zawiera kosztów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). W przypadku braku wypowiedzenia ubezpieczenia OC, Kupujący może być obciążony kosztami poniesionymi przez Alphabet oraz kosztami wyliczonymi przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego Kupującego.
 11. Uczestnik, który, nie zapłacił ceny sprzedaży lub kwoty o której jest mowa w § 6 pkt 13 Regulaminu w terminie lub nie odebrał Pojazdu w terminie wskazanym w § 6 pkt 8 Regulamin ponosi koszty parkowania pojazdu w wysokości 50 zł (netto) za każdą następną rozpoczętą dobę, odpowiednio po upływie terminu zapłaty lub po upływie terminu odbioru pojazdu określonego w pkt 8 powyżej.
 12. W przypadku, gdy nabywcą Pojazdu jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Organizator dla zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu wymagane jest złożenie oświadczenia w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, o wywiezieniu zakupionego Pojazdu z terytorium kraju Organizatora.
 13. W przypadku, gdy nabywcą jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej dla zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu wymagane jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest zwracany niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionego i potwierdzonego przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego w kraju Organizatora na język polski dokumentu wywozu.
 14. Uczestnik, którego oferta została zaakceptowana przez Organizatora, poza ceną sprzedaży Pojazdu zapłaci na rzecz Organizatora kwotę 500 zł (netto) tytułem kosztów administracyjnych poniesionych przez Organizatora w związku ze zorganizowaniem aukcji i przygotowaniem dokumentów sprzedaży Pojazdu oraz Pojazdu do wydania Uczestnikowi.
 15. W przypadku, gdy cena sprzedaży Pojazdu nie zostanie uiszczona przez Uczestnika w terminie, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu a Organizator może skierować ofertę sprzedaży Pojazdu do kolejnego Uczestnika, który złożył drugą w kolejności najwyższą ofertę.
 16. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 6 pkt 16 Regulaminu, każda ze Stron może odstąpić lub rozwiązać umowę sprzedaży Pojazdu na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 17. Oświadczenie Uczestnika o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy sprzedaży Pojazdu powinno być złożone Organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.
Wymagania techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z usług oferowanych na podstawie niniejszego Regulaminu wymagane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Mozzilla Firefox 42.0, lub Chrome 46.0.2490 oraz włączenie obsługi plików cookies.

§ 8.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Na potrzeby niniejszego paragrafu, określenia takie jak "dane osobowe", "administrator danych", "przetwarzanie" takie jak w Rozporządzeniu UE 2016/679 ("RODO").
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracji (oraz danych osobowych pozyskanych później w ramach współpracy Stron) jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
 1. realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji Pojazdów i realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu
 2. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Organizatora przez obowiązujące prawo (w tym ustawę – ordynacja podatkowa, ustawę o rachunkowości) oraz egzekwowania praw przysługujących Organizatorowi, w szczególności w celu wykrywania oszustw oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes Organizatora;
 3. w celu marketingu własnych produktów i usług Organizatora (w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tradycyjnej formie listowej jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną [pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika odpowiednich zgód] oraz w celach statystycznych), w oparciu o uzasadniony interes, a gdzie to konieczne także o zgodę.
 1. W powyższych celach przetwarzane będą dane przekazane Organizatorowi przez Uczestnika, m. in.: dane podane przez Uczestnika przy wypełnianiu formularza rejestracji i w załączonych do tego formularza dokumentach tj. (i) imię i nazwisko, (ii) numery NIP oraz REGON, (iii) numer telefonu kontaktowego, (iv) adres e-mail, (v) nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej; oraz (vi) dane osobowe zawarte w załączonych dokumentach rejestrowych, a także dane wygenerowane w trakcie wykonywania niniejszego Regulaminu takie jak (vii) historia złożonych ofert (viii) historia relacji z Uczestnikiem. Podanie danych osobowych wskazanych od (i) do (vi) powyżej jest niezbędne do realizacji usług wskazanych w Regulaminie.
 2. Organizator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika podmiotom realizującym zadania związane z realizacją usług wskazanych w Regulaminie, tj. warsztatom samochodowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług przechowania pojazdów, rzeczoznawcom współpracującym z Organizatorem oraz którymi Organizator posługuje się przy realizacji Regulaminu, na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie.
 3. Organizator może przekazać dane osobowe Uczestnika także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.
 4. Uczestnikowi przysługuje zgodnie z RODO prawo do:
 1. dostępu do dotyczących go danych,
 2. sprostowania dotyczących go danych,
 3. usunięcia dotyczących go danych,
 4. ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych,
 5. otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Uczestnika danych osobowych do innego administratora,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych, jeżeli przetwarzanie to oparte jest na podstawie w postaci uzasadnionego interesu Organizatora,
 7. wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.
 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika tak długo jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa, w szczególności nakładające obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej oraz w zakresie przedawnienia roszczeń. Przy ustaleniu okresu przetwarzania danych Organizator będzie brał także pod uwagę oczekiwania właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.
 2. W celu realizacji wskazanych powyżej praw przysługujących Uczestnikowi (poza prawem wniesienia skargi), w tym wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem pod numerem telefonu 22 820 55 55 lub adresem e-mail: [email protected] lub z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 22 820 56 01 lub adresem e-mail: [email protected]

§ 9.
Informacje o szczególnych zagrożeniach

 1. Na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), dalej zwaną UŚUDE), Organizator informuje, iż w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną Uczestnik może być potencjalnie narażony na następujące zagrożenia:

- złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojan (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

- programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

- spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

- wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

- włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 1. Powyżej wskazane zagrożenia mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale powinny być brane pod uwagę przez Uczestnika, mimo zastosowania przez Organizatora środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 2. Uczestnik, w celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w punkcie 1 powyżej, powinien zaopatrzyć urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje w celu uzyskania dostępu do Aukcji, w aktualne programy zabezpieczające, w tym antywirusowe. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

- włączona zapora sieciowa (ang. firewall),

- aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

- nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

- czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

- regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

- szyfrowanie transmisji danych,

- instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

- używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji Pojazdu w każdej chwili w całości lub w części bez podania przyczyny, wycofania Pojazdu z Aukcji internetowej lub zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty, a także do zmiany warunków Aukcji. Z tytułu powyższego Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań, co do postanowień umowy sprzedaży Pojazdu po zakończeniu Aukcji Pojazdu.
 3. Strony wyłączają stosowanie art. 66(1) § 1-3 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Aukcją oraz niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia założenia pisemnego zażalenia przez Uczestnika.
 5. Wszelkie spory związane z umowami sprzedaży Pojazdów zawieranymi na podstawie niniejszego Regulaminu przez Organizatora będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku nowy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.alphabet-used-cars.pl, Organizator powiadomi o zmianie Uczestników drogą elektroniczną na wskazane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym adresy poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Uczestnik nie zaakceptuje zmian w Regulaminie zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 7. Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Uczestnika dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z aktualnym Regulaminem. Z chwilą akceptacji zmian w Regulaminie, zmianie w odpowiednim zakresie ulega zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji w systemie aukcyjnym i złożenie oferty Uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że wszystkie podane przezeń dane są pełne i prawdziwe.
 9. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za brak dostępu do portalu internetowego Aukcji. Organizator ma prawo zawieszać dostęp do portalu internetowego Aukcji na okres konieczny do usunięcia wszelkich nieprawidłowości oraz zagrożeń dla systemu obsługującego Aukcję.
 10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestników powstałe w związku z korzystaniem z portalu internetowego Aukcji w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu portalu internetowego Aukcji, opóźnieniami w przekazie danych, wirusami komputerowymi, awariami lub błędami systemu obsługującego Aukcję.